Dataordliste
 
 . (punktum) Blir som oftest kalt dott, punkt eller punktum.
@ Blir på norsk kalt alfakrøll, krøllalfa eller ætt som er den engelske betegnelsen.
A/D konvertering Konvertering av analogt signal til digitalt signal.
Active X Active X brukes for å lage interaktive webbsider på Internet og Intranett. Microsoft står bak denne plattformen for komponentbasert utvikling. Derfor støttes Active X av Microsofts egen webbleser Internet Explorer 100%, men ikke f.eks. Netscape der en plugin må installeres.
ADC Analog to Digital Converter. Enhet som omformer analog lyd til digital. (Se også DAC eller D/A.)
ADPCM Adaptive Delta Pulse Code Modulation. Metode for å komprimere lyd ekstra mye. Denne metoden forringer lydkvaliteten.
ADSL og xDSL ADSL Står for Assymetrical Digital Subscriber Line og er en teknologi som kan transportere data i høy hastighet over vanlige telefonkabler av kobber. xDSL står for andre teknologier som RADSL.
AGP AGP kortplass på hovedkortet for tilkobling av grafikkort. Hurtigere enn ISA og PCI.
Alfa Om en programvara er i alfa-versjon betyr det at det er en tidlig versjon av programmet. Du må regne med en hel del "bugger" (feil).
Aliasing Dårlig bildekvalitet på grunn av begrenset oppløsning i pixelbasert (punktoppbygd) bilde. Kanter eller trappetrinn viser seg fremfor alt i diagonale linjer.
Alpha kanal 8bit's informasjon som visse bildebehandlingsprogram bruker for å identifisere deler av bildet for bruk av filter og spesialeffekter.
Analog lyd Vanlig lyd som tale, musikk osv. Blir frembrakt ved hjelp av pulserende lydbølger. (Se også digital lyd.)
Analog video Vanlige videosignal. (Se også digital video.)
ANSI Forkortelse for Americal Standard Code for Information Inter-change. Det anvender 7 bit til å representere alfabetet bokstaver, tall og tegn. ASCII anvender til tider 8 bit (tilsvarende til en byte) og ser bort fra den første bit.
Anti-aliasing Utgjevning av taggete kanter i pixelbaserte bilder gjennom å skape en gradvis overgang mellom fager.
Archie Et verktøy (program) som brukes for å søke etter filer i ulike FTP-arkiver.
Asynkron Dataoverføring. Sender og mottaker er ikke tidssynkronisert.
ATM Asynchronous Transfer Mode. En overføringsmetode for høyhastighetsnett hvor data deles opp i mindre pakker med fast størrelse. Benyttes gjerne som ryggrad (backbone) i større nettverk. Hastigheter i ATM er fra 25 til 622 megabits per sekund.
AVI Audio Video Interleaved. Windowsformat for lagring og bruk av videofiler med lyd.
AVK Automatisk Volum Kontroll. Funksjon på lydkort som regulerer volum på lydopptak automatisk.
Baud Et mål på overføringshastighet for bl.a. modem.
BBS Bulletin Board System. En form av elektronisk kommunikasjon eldre enn Internet. Serveren kan vanligvis ringes opp med modem. Selve BBS'en utgjør et slutet system med flere funksjoner. Vanligvis tilsvarer disse E-post, Nyhetsgrupper og FTP. De fleste BBS'er har ikke ikoner, menyer eller vinduer. I steden navigerer man med ulike tastekombinasjoner. For noen år siden var det tusentalls små hobby-BBS'er rundt om i landet, drevet av privatpersoner og foreninger. Etter hvert som Internet har slått igjennom har disse dødd ut og det finnes nå bare et fåtal igjen. Se FirstClass.
Beta I en betaversjon av et program er en hel del av "buggene" fra alfaversjonen rettet.
Bildeforhold Forholdet mellom bredde og høyde i et bilde eller et grafisk objekt. Samme bildeforhold innebærer at endringer av en verdi umiddelbart resulterer i endringer av den andre verdien.
Bios Basic Input/Output System. Bios er datamaskinens "grunnleggende operativsystem".
B-ISDN Bredbånds ISDN. (se ISDN)
Bit og bilder Desto flere bit desto flere farger i bildet, men flere bit krever også større plass for lagring. Eksempel:
1 bit. Hver pixel er enten svart eller hvit.
8 bit. Hver pixel er en av 256 farger eller gråtoner.
10 bit. Hver pixel er en 1024 farger eller gråtoner.
16 bit. Hver pixel er en av 65536 farger
24 bit. Hver pixel er en av 16,7 millioner farger.
30 bit. Hver pixel er en av hver 1074 milliarder farger
Bitmap Et format for punktgrafikk. Filformat som for eksempel BMP, DIB, TIF, GIF og PCX. Et punkt utgjør en bit. bit: informasjonsenheten i digitale systemer. Representerer 1 eller 0. Satt i kombinasjon utgjør de en datakode som igjen blir tolket av maskinen til for eksempel et tall eller en bokstav.
BLOB Binary Large OBject.
BLOGG Blogg er en sammenstilling av ordene Web og Logg (weblog, fra eng. web og log, i kortform en blog eller blogg). En blogg er er en slags online logg eller dagbok. En blogg kan handle om alt mellom himmel og jord, for eksempel reiser, hobbyer eller familieliv. Se Wikipedia for mer info. Mange blander blogg sammen med e-post og hjemmeside
Bps/Bits per sekund Angir overføringshastighet av digitale signaler.
Brightness Grad av lysstyrke. Kalles også Luminans.
Browser Webbleser på norsk. Det programmet du bruker for å surfe på Internet. Netscape Navigator og Internet Explorer er vanligst. Browseren gjør det mulig å lese hypertekst.
Buffer Databuffer. Metode for mellomlagring av data. Blir som regel definert i Config.sys eller i Windows når man definerer virtuelt minne.
Byte 1 byte = 8 bit. 1 Byte kan representere ett tegn, eller et tall mellom 0 og 256.
Båndbredde Overføringskapasitet. Den maksimale datastrøm pr. tidsenhet i et datasystem.
Caddy CD-ROM-holder som sikrer stabil avlesning. Man legger CD-ROM-platen i denne før man setter den inn i spilleren.
CAV Constant Angular Velocity. Konstant platerotasjon. (Se også CLV.)
CC Adressefelt for å adressere en kopi i et e-post program.
CCD Charge Coupled Device. Bildesensor i et foto- eller videokamera.
CCITT Forkortelse for Comité Consultatif International Télé-graphique et Téléphonique. Teleorganisasjonenes internasjonale standardiseringsorganisasjon. Opprettet av de FN.CCITT fastsetter verdensomspennende kommunikasjonsstandarder. De fleste handler om e-post, modem og fax.
CCS Continuous Composite Servo. Fysisk format for magnetoptiske lagringsenheter.
CD Compact Disc.
CD+G Compact Disc + Graphics. Standard for å legge til bilder og grafikk på vanlige CD-plater.
CD-DA Compact Disc Digital Audio. Format for vanlig musikk-CD.
CD-I Compact Disc Interactiv. (Se kapittel om interaktivitet).
CD-Rack/Jukebox Med dette kan man legge inn flere CD'er og skifte mellom disse.
CD-rom Compact Disk Read Only Memory. Benevning på CD-plate som leses av en PC. CD-plater presenterer diverse informasjon på ulike måter. (Se også WORM.)
CD-TV Commodore Dynamic Total Vision.
CDV Compact Disc Video.
CD-XA Compact Disk Extended Architecture. Standard for å pakke ulike typer informasjon på optisk lagringsenhet. Lyd, data, video og bilder.
Centrex Tjeneste Gir sentralbordfunksjoner i vanlig telenett. Krever at alle tilknytninger er til samme teleoperatør.
CGI Common Gateway Interface. CGI er et script-språk som fungerer som link mellom html og programmeringsspråk som C++ og VB. Brukes ofte i tellere og gjestebøker på webbsider.
Chat Prate (på nettet)
Checkbox Avkryssingsrute.
Chromakey Gjennom å gjøre en farge transparent , med filter eller maskinhjelp, kan en film vises gjennom valgte deler av en annen. For eksempel ved visning av værmelding der verten vises oppå et annet bilde.
Chrominance Fargeverdien for et vist punkt i et bilde.
CIRC Cross Interleaved Reed-Solomon Code. Feilkorrigeringsteknikk brukt på optiske lagringsenheter. (Se også Feilkorrigeringskode.)
CLI Caller Line Identification Nummervisning.
Clip Bilde av en fil, eller annen data som plasseres på en video timeline for redigering.
CLUT Colour Look Up Table. Brukes for å sammenligne og hente farger.
CLV Constant Linear Velocity: Lesehodet over en roterende optisk lagringsenhet passerer over en konstant sporlengde pr sekund. Enhetens rotasjonshastighet varierer med hvor lesehodet arbeider. (Se også CAV)
CMYK En betegnelse som brukes i trykkeribransjen. CMYK betyr fargene Cyan, Magenta, Yellow, blacK. Bilder som skal trykkes i god kvalitet må konverteres til CMYK-fargemodellen for at resultatet skal bli riktig.
Codec Komprimeringsmåte for videosignal til fil og avspilling.
Color depth Fargedybde. Antall bit som brukes for å representere en pixel farge. En fargedybde på 8 bit gir 256 farger, 16 bit gir 65536 (65K, High color). 24 bit gir 16,7 millioner nyanser (True color).
Color model Fargemodell. Numerisk beskrivelse av farge og lys. De vanligste i dataverden er RGB, CMYK og HSB.
Color palette Fargepalett. En oppsetning av farger som velges for bruk fra en større mengde data. En vanlig palett er 256 farger som har blitt valgt ut blant 16,7 millioner nyanser. Hvis to bilder med forskjellig palett vises på skjermen samtidig blir ofte resultatet merkelige fargeskiftninger på skjermen.
Complemetary color Komplementfarge / motsatsfarge. For eksempel er komplementfargene til cyan, magenta og gul de tre fargene rød, grønn og blå. Blandes to komplementfarger blir resultatet hvit.
Composite Format for innkoding av videosignal der hele signalet er samlet i en kode.
Composite video Bildeinformasjon med farge og synkronisering ligger i et eneste signal. Brukes i VHS og Video8 signaler.
Contrast Forskjellen mellom et bildes lys og mørke. Høy kontrast gir skarpe overganger. Lav kontrast gir myke overganger.
Cookies Innledes ditt besøk med "Hei 'Lena' og velkommen tilbake!" på en webbside, har du kanskje fått en cookie i din PC. Når du var inne sist på den siden anga du bl.a. ditt navn, webbserveren sendte deretter en informasjonsfil til din harddisk for å kunne kjenne igjen din PC ved neste besøk. Serveren får eksempelvis også vite hva du har gjort ved ditt besøk. En cookie skader ikke harddisken, men kan av enkelte oppfattes som integritetsforstyrrende. Det går an å stenge av cookies i webbleseren, men da kan du også miste en del av tjenestene på Internet.
Counter Teller, for telling av besøk på hjemmeside på Internet.
CSCW Computer Supported Cooperative Work. Datastøttet Samarbeid.
Cyperspace Et ord oppfunnet av science-fiction forfatteren WilliamGibson, for å beskrive et altomfattende computernetverk i fremtiden. Nå brukes ordet ofte om hele den verden som finnes på Internet. Ordet er temmelig diffust, og blir også brukt i forbindelse med virtual reality-teknikker.
DAB Digital Audio Broadcasting. Digital utsendelse av radiosignal.
DAC eller D/A Digital to Analog Converter. Konvertering av digitale signal til analoge.
DAK Dataassistert konstruksjon.
DAP Dataassistert produksjon.
DAT Digital Audio Tape. Opprinnelig et digitalt lagringsmedium for lyd, men har også blitt svært populært for sikkerhetskopiering av datafiler.
Databuffer Metode for mellomlagring av data. Blir som regel definert i Config.sys eller i Windows når man definerer virtuelt minne.
Daughterboard Datterkort. Tilleggskort for installasjon på et eksisterende. For eksempel kan man installere et kort for tilleggsfunksjoner på et lydkort.
DCC Digital Compact Cassette. Digitalt lagringsmedium for lyd, kompatibelt med vanlige lydkassetter.
DCS-1800 Europeisk mobiltelefonitjeneste. Tilsvarer GSM, men opererer i et annet frekvensområde, 1.800 MHz.
DCT Discrete Cosine Transform. Kompresjonsteknikk for bilder. (Se også JPEG.)
DECT Digital European Cordless Telecommunication. Europeisk standard for trådløse telefoner.
Defragmentering Metode for å sortere filene på et lagringsmedium korrekt etter hverandre. Nødvendig å gjøre før opptak av video til harddisk.
DeskTop Video Samlingsnavn for å redigere videosekvenser på datamaskin i stedet for med tradisjonelt utstyr.
DIB Device Independent Bitmap. Punktgrafikk format i Windows.
Digital lyd Kodet tallinformasjon som kan tydes av en datamaskin. Digital lyd kan være enten analog lyd som er spilt inn ved hjelp av en ADC, MIDI eller lyd som er komponert ved hjelp av FM- synthesizer.
Digital video Videobildeinformasjon som er lagret numerisk format. Den blir ofte lagret i komprimert form ettersom digital videoinformasjon trenger stor lagringsplass.
Distortion Lydforvrengning.
Distribution list Distribusjonsliste eller postliste
DMA Direct Memory Access.
DNS Domain Name System er en tjeneste som oversetter et domenenavn til et IP-nummer eller omvendt. Det finnes spesielle servere på Internet som har denne funksjon.
Domene Microsoft.com er et domene eller på vanlig språk, en Internet adresse. I www.microsoft.com er "microsoft" domenenavnet og "com" er toppnivådomenen.
Download Hente, eller "laste ned", en fil til sin egen PC fra et annet computer.toppnivådomene.
DPI Dots Per Inch. Angir antall punkter per tomme i et bilde.
Driver/Driverrutine Programvare som styrer kommunikasjon mot en ytre enhet. For eksempel skjerm, skriver osv.
DSP Digital Signal Processor. Prosessor som behandler lyd på lydkortet.
DSS Dolby Surround Sound. System for koding og dekoding av retningsinformasjon i stereolyd for film og video. 1 til 5 tilleggskanaler gjenskapes i et 3D lydbilde.
DTMF Dual Tone Multi Frequency. Tonesignalering fra for eksempel tastafon.
DTR Data Transfer Rate. Overføringshastighet mellom enheter. Antall byte informasjon en enhet kan sende til en enhet per sekund. For CD-ROM er normal DTR 150 KB per sekund, dobbel er 300 KB per sekund, osv.
DVI Digital Video Interactive.
ECC Error Correction Code. (Se også Feilkorrigeringskode.)
EDC Error Detection Code. Kode som brukes for å se om avlesingen har vært korrekt. (Se også Feilkorrigeringskode.)
Ekstern enhet En enhet som tilkobles datamaskinen. Dette kan være skjerm, skriver osv.
E-mail/E-post E-mail eller på norsk e-post, betyr elektronisk post. E-post er den mest vanlige funksjonen på Internet.
ESPRIT EU's forskningsprogram for informasjonsteknologi. Også kalt INFO2000.
ETSI European Telecommunications Standards Institute. Organ for standardisering med medlemmer fra teleoperatører, brukerorganisasjoner, utstyrsleverandører, forskning, myndigheter og flere.
Export Prosessen med å overføre en gitt mengde data fra et program til et annet.
FAQ Frequently Asked Questions. Enkelt oversatt "De vanligste spørsmålene". Dette er en praktisk spørsmåls- og svarside som legges opp av produsentene av webbplasser. Er du usikker på noe på den webbplass du besøker, kan du først gå hit, kanskje finner du svaret på ditt spørsmål.
Feilkorrigeringskode Kode som brukes for å kunne rette opp feil i overførte eller avleste data. (Se også ECC, EDC og CIRC.)
Field Et halvt videobilde. To fields utgjør et frame.
Filter Hjelpemiddel i ulike bildebehandlingsprogrammer for å skape effekter. For eksempel vil filteret "Blur" jevne ut forskjeller mellom nærliggende piksler, noe som vil gi bildet mer diffust.
Finger En Internet service som kan finne ut av om en bestemt person er på Internet. Kan også finne e-post adresser.
Flame Flambere eller "flaming", "flame mail" som betyr flammepost
Flatkabel En kabel som kan brukes for tilkobling av f.eks. harddisk, Cd-rom eller diskettstasjon til hovedkortet.
FM- synthesizer Frekvensmodulering. Teknikk for å etterlikne musikkinstrumenter ved å benytte datagenererte toner.
FPS Frames Per Second.
Fractal compression Relativt ny teknikk for bildekomprimering. Resultatet blir en ekstremt kraftig kompresjon uten, eller med lite kvalitetstap.
Frame buffer Et avsatt område i minne for å kunne bygge opp et bilde før det vises.
Frame rate Antall bilder pr sekund i en video eller animasjonssekvens.
Frame Ett bilde i video og animasjonssekvenser.
Framegrab Digitalisering av en frame fra video eller animasjon. Brukes for eksempel når man kopierer inn video til datamaskinen.
Frames Rammer
Freeware Programvare som distribueres og brukes helt gratis.
Frequency Frekvens. Måles i Hz (hertz). Angir svingninger per sekund. Hvis en bie slår med vingene 200 ganger per sekund, er frekvensen 200Hz.
Frequency respons Frekvenssvar. Den mengde som lyden skal gjenskapes i. En CD-ROM skal gjenskape fra 20 Hz til 20.000 Hz.
Fritekstsøking Se WAIS.
FTP File Transfer Protocol, ett filoverføringssystem for servere, eller sagt på en annen måte, Filoverførings-protokoll. Grensesnitt mellom to computere når man utveksler filer.
FTP-kabel En skjermet nettverkskabel for sammenkobling av flere datamaskiner i et nettverk. En skjermet kabel er støyimmun og er å foretrekke ved spesielt lange avstander.
Full motion video Digital video ved full oppløsning, hastighet og farge. (768 x 576, 25 bilder pr sekund og 16,7 millioner farger i PAL).
Full screen video Fullskjermmodus video. Video som fyller hele skjermen, ikke bare deler av den.
Gateway Enhet som knytter sammen to nettverk av forskjellige typer.
Gateway En computer eller et program som oversetter fra en protokoll til en annen.
Gopher Program for hurtig surfing rundt på nettet. Og skaffe informasjon om mange ting uten å kjenne kildene.
Grafikkakselerator Skjermkort som inneholder egen prosessor for overføring av grafikk til skjerm.
Grafikkfil En fil med data som består av vektorgrafikk. Vektorgrafikk har ingen grunnkomponenter som pixel, men er i stedet linjer mellom punkter eller fyllinger mellom linjer.
Greytone Gråtoneskala. For et bilde innebærer det vanligvis 254 gråtoner pluss svart og hvit. Altså 256 nyanser i alt.
Grønt nummer Tjeneste hvor mottakeren av samtalen betaler. Numrene for denne tjenesten er 800-serien.
GSM Global System for Mobile communications. Europeisk digital mobiltelefonistandard, som nå er etablert i over 100 land.
H.261 eller px64 Standard for videotelefoni.
Hardware Codec Kort med egen prosessor for komprimering av digital video.
HDSL, SDSL og VDSL Alle har samme formål - høy hastighet, men egner seg til forskjellig bruk. Det gjenstår standardiseringer og videre utvikling før disse teknologiene vil være tilgjengelige for vanlige brukere. Alfanummer - UPT Universal Personal Telecommunication. Tjeneste hvor man har ett nummer som kan brukes i flere nett, slik at man kan nås på samme nummer uansett hvilket nett man er koblet til.
HI Color 16 bit farge. Gir 65.536 (65K) farger.
HI8 Mer høyoppløselig versjon av Video8. HI8 arbeider med supervideosignal.
High Sierra ISO 9660. Metode for å lagre til CD-ROM på slik at DOS kan lese den.
Hit Treff i samband med søk på nettet
Homepage Den første siden man kommer til når man går til et bestemt sted på Internet.
Hotlist Adresseliste
HTML HyperText Markup Language er den kode som webbsider skrives i, altså det språket som dokumenter blir skrevet i på World Wide Web. HTML er en SGML appliksjon.
http HyperText Transfer Protocol er den metode som brukes for å hente webbsider fra serveren til browseren.
Høyoppløsning Grafikk med stor DPI. Brukes for å fremme kvaliteten. Det menneskelige øye kan registrere ca. 16 millioner samtidige farger. (Se også SVGA og 16-bit.)
ICQ "I seek You". Et "fiffig" program som gjør at du kan kommunisere globalt eller lokalt på en enkelt og rask måte på Internet. Du ser hvilke av dine venner eller arbeidskamerater som er oppkoblet - med ICQ sender du filer, internettadresser, chatter mm. Du finner linker til ICQ programmet hvis du går til forsiden klikker på Linker og For spesielt data interesserte.
Import Prosessen med å overføre data fra et program til et annet.
Indeksert farge Et indeksert fargebilde gjengis med pixel som består av fire biter (16 farger) eller åtte biter (256 farger).
Indeo Intels codec for video.
INMARSAT International Maritime Satellite Organisation. Teleoperatør som binder sammen bærbare terminaler og telefoner, telex og dataterminaler via satellitter i stasjonære baner. Benyttes i skip, fly og på land.
Interaktiv Video Videoplater styrt av datamaskin. De har valgmuligheter. (Se også interaktivitet).
Interface Grensesnitt kalles det på norsk. Det system som man kommuniserer med programmer på.
Interlaced Skjermbildet tegnes i to omganger. Først i ujevne linjer, deretter i jevne. Gir ofte et flimrende bilde.
Intern enhet En komponent som sitter fastmontert i datamaskinen. For eksempel et lydkort.
IP Internet Protocol. Standard som bestemmer hvordan data blir transportert via de kommunikasjonslinjer som inngår i Internet.
IP-nummer Unik sifferkombinasjon som identifiserer hver datamaskin tilkoblet til Internet. F.eks. 206.65.59.245, der hver og en av de fire grupper er et tall mellom 0 og 255. I teorien finns det over fire milliarder mulige kombinasjoner. Tross det begynner adressene å ta slutt, da prinsippet for utdelingen av adresser gjør at det reserveres hele nummerserier av gangen. En ny standard er på gang for å klare det fremtidige behovet.
IP-telefoni Brukes om telefoni over Internet.
IRC Internet Relay Chat. IRC er et system for "chat", dvs. at brukerne parvis eller gruppevis "prater" med hverandre via tastaturet. På IRC kan brukerne dessuten sende filer til hverandre.
IRQ Adressekoder i maskinen for å kunne kommunisere med interne enheter.
ISA ISA kortplass på hovedkortet for tilkobling av f.eks. lydkort og nettverkskort. En eldre og langsommere standard som er i ferd med å forsvinne.
ISDN Integrated Services Digital Network. En internasjonal kommunikasjonsstandard for å sende lyd, video og data over digitale telefonlinjer. ISDN trenger spesielle linjer og digitale tilknytninger. Hastigheten på én linje 64 Kbps. Det vanlige er at det installeres to linjer, kalt B-kanaler, og en D-kanal til styring. En linje kan benyttes for tale og en annen til data, eller begge kan benyttes til data for 128 Kbps hastighet. De færreste internettleverandørene i Norge støtter bruk av det siste.
ISO-9660 Standard for lagring på CD-ROM plate. (Se også High Sierra)
ISVR Intels Smart Video Recorder. Capture kort med en prosessor som kan ta opp og lagre film mens den spiles av til datamaskinen.
JPEG Joint Photographic Expert Group. Codec som hovedsakelig benyttes til stillbilder. Navnet stammer fra en gruppe underlagt ISO, som arbeider med bildekompresjon. Filene har ofte etternavnet JPG.
Jukebox/CD-Rack Med dette kan man legge inn flere CD'er og skifte mellom disse.
Key Color En farge eller en farge gruppe som er gjort gjennomsiktig for annen informasjon.
Klient En klient er en datamaskin i et nettverk som utnytter resursene på en server.
Koaxialkabel En kabel som brukes for sammenkobling av flere datamaskiner i et nettverk uten bruk av nettverkshub.
Kodak Photo CD CD-plate som kan lagre vanlige fotografier i komprimert format. For å vise disse må du ha en multisession-kompatibel CD-spiller. De fleste CD-spillere er i dag kompatible med dette formatet.
Komprimering Metoder for å redusere størrelsen på filer. (Se også JPEG.)
Konsentrator Enhet som samler flere linjer eller kanaler på ett overføringsmedium på en måte som gjør at de enkelte kanalene kan være aktive samtidig. For eksempel samler ofte internettleverandører flere modemforbindelser i én rask linje ut mot Internet.
Kontrast Intervallet mellom et bildes lyseste og mørkeste punkt.
Konvertering Prosessen med å gjøre om et filformat til et annet.
Lap Link kabel En kabel som kobles mellom to datamaskiners parallellporter for overføring av filer/data mellom to maskiner. Brukes også for å spille spill mellom to maskiner. Hurtigere enn nullmodemkabel.
Laservisio Philips standard for videoplater.
Link Peker eller lenke
Listserv Program som automatisk reagerer på en e-mail. Listserv brukes bl.a. til å styre abonnementer på mailing lister.
LPI Linjer pr tomme. Enhet for detaljrikdom hos en skriver for rastrerte bilder.
Lumakey Et ønsket nivå av lys for å kunne la andre sekvenser lyse igjennom for eksempel en videosekvens.
Luminans Grad av lysstyrke. Kalles også Brightness.
Luminans Lysstyrke i et videosignal. Betegnes som Y.
LZW Form for kompresjon av digitale bilder. Brukes ofte i forbindelse med filformatet TIF. Taper sjelden bildekvalitet.
MAC Multiplexed Analogue Components. Sendesystemer for europeiske satellittkanaler. D-MAC og D2-MAC for dagens TV som er PAL. HD-MAC for HDTV. PAL og HDTV er standarder for fjernsynskringkasting.
Mail responder Postsvarer
Mailing list Postliste, E-post liste eller distribusjonsliste
Mailing lister En interessegruppe som kommuniserer gjennom e-post.
Mask Brukes for å kunne redigere valgt bildeområde og spare resten.
MCI Media Control Interface. En metode som blir brukt i Windows for å kunne bruke flere multimedia-komponenter samtidig.
Metatagger Metatagger er en html-kode som hjelper hjemmesider til å rangere høyest mulig i søkermotorene.
MIDI Musical Instrument Digital Interface. Tilkobling og standard for mange instrumenter som kan kobles til en datamaskin. Filer lagret i MID-format kan brukes over et vidt spekter av maskintyper. Filene blir lagret som en serie datagenererte instruksjoner.
M-JPEG Komprimering av videosekvenser der hvert bilde blir behandlet for seg.
Moderated list Redigert postliste
Morphing Gradvis kombinering av to eller flere bilder. Blir ofte brukt i film og reklame. Resultatet av morphingen blir en filmsekvens fremstilt av stillbilder.
MP3 Moving Picture Experts Group Audio Layer III. Et filformat for lydfiler. En av fordelene med dette formatet er at filene blir små og med god lydkvalitet.
MPEG/MPEG II Motion Picture Expert Group. gruppe som arbeider med hvordan videofiler skal komprimeres og lagres. MPEG står for konsumentkvalitet. MPEGII står for sendekvalitet på video. Standard for lagring og komprimering av video filer. MPG filer. Et MPG-kort vil gi fullskjermmodus.
MPU-401 Grensesnitt Midistandard for de fleste MIDI-instrumenter.
MT-32 Midistandard for de fleste MIDI-instrumenter.
MTBF Mean Time Between Failure. Gjennomsnittstiden mellom hver feil på en enhet.
Multi timbral Metode for å la instrumentgjengivelsen bli bedre enn med FM-synthesizer.
Multisession CD-ROM-spiller som kan lese CD-ROM plater etter det er tilført nye lagringer på den. For eksempel Kodak Photo CD.
Multisync Definisjon på skjermer som kan vise signal med forskjellige frekvenser.
Multi-voice FM-synthesizer mulighet for å kunne etterligne musikkinstrument. (Se også FM-synthesizer) .
Newsgroups Den engelske termen for Nyhetsgrupper. Består av forskjellige konferanser på Internet, hvor man kan sende inne spørsmål.
NICAM
Near Instantaneos Companding and Multiplex. Definisjon på digitalt overføringssystem i TV-signalet.
NNTP Network News Transport Protocol er en utvidelse av TCP/IP-protocol på en slik måte at Newsgroup-servere kan hente Newsgroup post hos hverandre.
Node Et koblingspunkt, tilknytningspunkt eller svitsjepunkt i telenettverk. Jevnfør med at "node" i datanettverk beskriver et punkt hvor en enhet er tilknyttet nettet.
Non Interlaced Skjermbildet oppdateres fullstendig i hver omgang. Gir et skjermbilde uten flimmer.
NTSC National Television Systems Committee. Standard for TV-systemene i Amerika (unntatt Argentina) og Japan.
Nullmodemkabel En kabel som kobles mellom to datamaskiners serieporter for overføring av filer/data mellom to maskiner.
Nyhetsgrupper En nyhetsgruppe er en e-postkasse som ikke tilhører en person, men kan leses av en stor mengde mennesker. Til de fleste nyhetsgrupper kan hvem som helst sende e-post. Det kalles også diskusjonsgrupper eller temagrupper.
OCR Optical Character Recgonition. Oversettelse av tekst i bildeformat til tekst.
Optisk lagringsenhet Se CD-ROM.
Originering Tjeneste hvor en samtale fra en abonnent hos en teleoperatør føres over til en annen operatørs nett. Sett fra abonnentens teleoperatør kalles dette originering og gjøres ved å benytte et prefiks. Et eksempel er når en kunde av Telenor vil ringe utenlands gjennom Telia's nett. Telenor vil ta betalt for transporten fra abonnentens telefontilknytning til Telia's nett, Telia vil fakturere kunden for samtalen videre i sitt nett.
Overlay Teknikk for å legge datainformasjon over en videosekvens.
Oversampling Metode for å fjerne uønsket lyd for å bedre kvaliteten.
Overscan Bildet vises helt ut til kantene på en skjerm.
Pakke Et stykke data som overføres i et pakkesvitsjet nettverk. Et vesentlig trekk ved en pakke er at den inneholder måladressen i tillegg til data.
PAL Phase Alternating Lines. Standard for TV-systemene i Vest-Europa (unntatt Frankrike), Australia og de fleste land i Asia.
Palett Fargekoden i for eksempel et videoframe eller bilde. Palletter må stemme overens for å kunne kjøre sammen to videoer. Paletter kan konverteres.
PCI En PCI kortplass på hovedkortet for tilkobling av f.eks. grafikkort, lydkort og internt modem. I dag den mest brukte standarden. Hurtigere enn ISA.
PCM Teknikk for konvertering av analog lyd til CD digital lyd.
Philips Oppfinnere av CD-teknologien.
Phono-kabel Kabel for tilkobling av eksterne enheter som har med lyd og videosignal å gjøre.
Piksel En piksel utgjør den minst mulige oppnådde enhet i et digitalt bilde.
Plug-in Tilleggsprogram eller innpluggingsprogram
Plug-ins Webleseren har ikke i seg selv alle funksjoner til å vise animasjoner og liknende. Vil du uhindret se alle disse kan det være greit å installere de anbefalte tilleggsprogrammene eller såkalte plug-ins. Når du er på websider som har objekt som krever plug-ins vil du få spørsmål om du vil installere, følg siden anvisningene.
POP Post Office Protocol. En protokoll som anvendes for å håndtere innkommende elektronisk post.
Pop-up menu Flytende meny eller en meny som kommer opp på skjermen.
Portadresser Det finnes mange tusen porter i en datamaskinen. De brukes bl.a. til kommunikasjon til og fra en datamaskin og av programmer.
Her er noen av de mest brukte:
 Portnummer Protokoll Bruk Program
 21  FTP  Filoverføring  Leserprogrammer
 23  Telnet  Kjøring av programmer på tjener  Leserprogrammer
 25  SMTP  E-postutsending  Outlook med flere
 80  HTTP  Nettleser  Leserprogrammer
 110  POP3  Hente e-post  Outlook med flere
 119  NNTP  Nyhetslesing på Usenet  Leserprogrammer
 139  NETBIOS  Skriver- og fildeling  Windows
 194  IRC  Nettprat  Klassiske prateprogrammer
 443  HTTPS  Sikker nettlesing  Leserprogrammer
 445  SMB  Fildeling  Windows XP
 1024  Netmeeting  Videokonferanse  Windows Messenger
 1080  SOCKS  Proxy-tjenere og hacking  Internett-adgang, MyDoom
 1214  FastTrack  Fildeling  KaZaA
 1755  MS NetShow  Live videostreaming på nettet  Windows Media Player
 1863  Messenger  Nettprat  Windows Messenger
 2535  MADCAP  Hacking  Varianter av Beagle-ormen
 3689  DAAP  Musikkjøp på nettet  Apple iTunes
 5000  Yahoo Messenger  Voice Chat-Nettelefoni  Yahoo
 5050  Yahoo Messenger  Nettprat  Yahoo
 5100  Yahoo Messenger  Nettkamera, videonettprat  Yahoo
 6891-6901  Windows Messenger  Filoverføring og tale  Windows Messenger
 7070  Real Media  Lyd- og videostreaming  RealPlayer
 26000  Quake  Online 3D-spill  Quake
Port 1080 er beregnet på kommunikasjon med en proxytjener, bl.a. PCen står bak en brannmur,
men den kan også bli brukt  av trojanske hester for å fjernstyre en PC. Som Port 1080 er også 2535
mye brukt av hackere. (Kilde: Komputer for alle)
Postmaster Postmester. Hvis e-post adressen til et firma er ukjent, kan du sende en mail til "postmaster". Hvis dataavdelingen i vedkommende bedrift er våken vil de svare på din forespørsel.
Prefiks Forvalgskode som abonnenten kan benytte til å velge en tjeneste fra annen operatør. Prefiksene som er tildelt er på fire siffer og starter med 15.
Premastering Prosess som sorterer de dataene som skal ligge på en CD-master. Denne prosessen foregår før produksjonen av CD-plater kan starte.
Proxy file En lavoppløst kopi av et digitalt bilde. Brukes for å minske ressurskravet til maskinen.
PSTN Public Switched Telephone Network. Betyr rett og slett offentlig tilgjengelig telenett.
Public Domain Program eller en fil som ikke er copyright beskyttet. Alle kan kopiere og bruke det lovlig.
Pushteknikk Pushteknikken gir deg mulighet til å abonnere på informasjon fra Internet. Du kan få nyheter, men også programvare mm. fra hele verden hjem til din PC på en enkel måte. Informasjonen er sammensatt i "kanaler" og under ulike emneområder for at du lett skal kunne velge. Informasjonen kan presenteres gjennom din webbleser via en spesiell applikasjon.
px64 eller H.261 Standard for videotelefoni.
QA Question and answer, spørsmål og svar, SoS eller også OSS
Qsound Metode for å skape 3D-lyd. Finnes i de fleste stereo 16-bit lydkort.
Quick Time Avspillingsprogram for video og animasjoner til Macintosh og Windows. Støtter formater som MPG, AVI, FLI og FLC.
Raster Mønster bestående av en rekke små punkter, som er skapt ved dithering.
Rastering Blanding og endring av farger. Skaper mer realistiske bilder ved hjelp av skygger og spesialeffekter.
RCTC Rewritable Consumer Time Code. Tidskode system for Video 8.
Resolution Oppløsning. Bestemmes av størrelsen hos bildets minste element, pixel eller dots. Jo mindre punkter, desto flere pr arealområde er lik høyere detaljrikdom. Enheter for oppløsning kan være for eksempel DPI, LPI eller PPI.
RGB Fargene Rød, Grønn og Blå. Når man ser på en skjerm, ser man på lysstråler. Ved å legge sammen stråler med fargene rødt, grønt og blått kan man lage alle fargene vi mennesker ser.
RIFF Resource Interchange File Format. Filformat der animasjon, grafikk og lyd kan lagres sammen.
RLE Run Length Encoding. Microsoft's codec for signal fra video med mindre enn 256 farger.
Ruter Enhet som knytter sammen to nettverk og som kan filtrere og videresende trafikk ut fra gitte kriterier.
Sampling En del av prosessen med å bruke ADC til datamaskin.
Samplingshastighet Hastigheten på opptak av lyd til datamaskin. Måles i kHz. det vanlige er 11 kHz, 22 Khz og 44 Khz.
Samtrafikk Utveksling av teletjenester mellom teleoperatører. Krever fysisk og logisk sammenknytning av telenettene. Operatørene gjør avtaler seg i mellom om pris og andre betingelser for å benytte hverandres kapasitet. Slike avtaler er en betingelse for at kunder hos forskjellige operatører kan kommunisere med hverandre, for eksempel at man kan ringe en kunde av Telenor fra en mobiltelefon med Netcom-abonnement.
Saturation Fargemettelse. Graden av renhet hos en farge. Høy fargemetthet gir en sterk og intensiv farge.
Scanner / skanner Fysisk enhet som kan overføre bilder og dokumenter fra papir til en datakaskin. Skannes tekst kan man benytte et gjenkjennelsesprogram for å få en tekstfil (se OCR).
Script language Et programmeringsspråk som blant annet brukes i forbindelse med utveksling av data mellom WWW og databaser. Med dette kan man skrive scripts (makroer) for å automatisere visse funksjoner.
SCSI Small Computer System Interface. Intern kontrollenhet som det kan kobles flere enheter til. Det vanligste er opp til 7.
SCSI-2 Nyutviklet system for SCSI-teknologien. Gir en raskere overføringshastighet.
SCSI-port Kontakt på et SCSI-kort.
Search engine Søkermotor eller søkermaskin, f.eks. Google eller Alta Vista
SECAM Standard for TV-systemene i Frankrike, Øst-Europa og Argentina.
Server Egentlig et program på en datamaskin koblet til Internet eller liknende. Programmet gjør at personer utenfra kan nå deler av det som finnes lagret i datamaskinen, f.eks. webbsider eller nedlastbare filer. Begrepet kan også referere til den computerplattformen hvor server-software er installert.
SFA Still Frame Audio. Metode for å tilegne lyd og lagre dem sammen med stillbilder.
SGML Standard Generalised Markup Language. Et språk, som beskriver forskjellige dokumenttypers generelle struktur.
Shareware Programvare som distribueres og kan brukes en viss tid helt gratis. Når denne tiden er ute skal man betale for programmet for å benytte det videre. Prisen på programmene er normalt meget lav. Hele systemet baserer seg på tillit.
Site Webbplass eller hjemmeside. Et system av webbsider på Internet. F.eks. utgjør www.Microsoft.com og alle dennes undersider webbplassen til Microsoft.
Skalering Forandring på størrelse av bildet.
Skjermsparer En skjermsparer er et program i PC’en som viser animert grafikk når PC’en og skjermen er slått på, men ikke brukes. Fra begynnelsen var funksjonen ment å beskytte bildeskjermen. På en LCD skjerm behøves ikke den lenger, men en skjermsparer kan også settes opp med passord, som gjør at ingen annen enn du kan aktivere den. Bra funksjon når du forlater PC'en slått på men ikke vil at noen skal se det du jobber med. En skjermsparer aktiverer du gjennom å høyreklikke ute på skrivebordet, gå in på menyen "Egenskaper" og velg fanen " Skjermsparer ". Det finns et utal skjermsparere på Internet som kan lastes ned.
Smartagenter Smartagenter gir deg smarte valg på Internet. Lat oss formode att du er ute etter å kjøpe en bok på Internet. Du vil vite hvor du kjøper din bok billigst. En såkalt smartagent kan søke opp boken og gi deg forslag på en butikk for at du skal kunne gjøre ditt beste kjøp.
Smileys Spesialtegn for å uttrykke sinnsstemninger. Da de bygges opp av vanlige tegn finns det tusentalls varianter, men de klart vanligste er glad/leende :-) og sint/sur mine :-( . De kalles også fjesing eller smilefjes. Selv såkalte winksmileys - også kalt ironismileys - er vanlige. Disse innebærer at det skrevne ikke skal tas altfor alvorlig eller bokstavelig og skrives som de ovenfor, men med semikolon i stedet for kolon. Et "Hvordan kan du tro det om meg ;-( " kan for eksempel innebære at man spiller forurettet uten å ha tatt det alvorlig. En ";-)" innebærer dog ikke at man later som man er glad, men at det som sies er både morsomt å si og på ett eller annet sett useriøst.
SMPTE Time Code System for merking av tidskode i video. Hvert enkelt bilde får sin egen identitet.
Snailmail Betegnelse for den vanlige postgang via postverket, kalles også somlepost.
Sound Blaster-kompatibel Definisjon på at enheten kan brukes sammen med programmer skrevet for Sound Blaster.
SQL Structured Query Language. En programmeringsspråk til relasjonsdatabaser som er spesielt utviklet til kommunikasjon mellom klienter og servere. Språket er defacto-standard, men er ikke alltid kompatibelt mellom forskjellige SQL-produkter.
SS Sampled Servo. Formatet for fysisk magnetiske optiske plater.
SVGA Definisjon på alle grafikkmodus høyere enn 640 x 480 og 256 farger.
S-VHS VHS sitt format av S-video.
S-video Videoformat der luminans og krominansdelen av signalet overføres separat.
Svitsj I daglig tale brukes ofte ‘telefonsentral’. En svitsj er en enhet med flere innganger og utganger som på en kontrollert måte kan transportere signaler fra en vilkårlig inngang til en vilkårlig utgang. I analoge svitsjer settes det opp en fysisk forbindelse mellom innganger og utganger, mens i en digital svitsj flyttes signaler eller samtaler fra inngang til utgang uten fysisk signalvei.
Synkronisering Overføringsmetode hvor mottaker og sender er tidssynkroniserte.
Søkermotor En søkermotor er som en slags edderkopp i nettet av hjemmesider. Det finns ca. 250... søkermotorer i verden som er innrettet på ulike emner og søkermetoder.
Hensikten er at alle hjemmesider som er ment for allment bruk skal kunne registreres i en søkermotor. Gjøres siden et søk innom hjemmesidens emneområde, kommer denne opp som såkalt resultat. Kanskje er det en hjemmeside blant tusentalls andra hjemmesider, men allikevel.
TCO TCO er en miljø og helsemerking. Med et TCO-merket produkt vet man at det er mer miljøvennlig samt bedre for arbeidsmiljøet (avgir mindre elektromagnetiske felt mm.) Det er tre ulike TCO merkinger: TCO 92 innebærer at produktet har kraftig reduserte elektromagnetiske felt, en innebygget energisparefunksjon samt oppfyller gjeldende elsikkerhetskrav. I TCO 95 er kravene økt til også å omfatte god synsergonomi og økologisk tilpassning av produktet. TCO 99 er en forbedring av TCO 95 kravet på samtlige områder. I praksis er det synsergonomiske kravet blitt betydelig hardere.
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol. En samling kommunikasjonsprotokoller benyttet på Internet, men også i mange lokale og andre datanettverk.
Teleoperatør Tilbyder av offentlig tilgjengelige teletjenester.
Telnet Terminalemuleringsprotokoll, eller et terminalemuleringsprogram basert på telnet-protokollen. Telnet gir mulighet for oppkobling på UNIX-maskiner.
Terminering Når en kunde hos en teleoperatør ringer en kunde av en annen operatør, termineres samtalen i dennes telenett. Om en kunde av Telia ringer en kunde av Tele2 termineres samtalen i nettet til Tele2, som fakturerer Telia for dette.
Tidskode Nøyaktig plassering av enkeltbilder på videobånd.
TIFF (tif) Tagged Image File Format. Punktgrafikk-format for å behandle og lagre høykvalitets bilder.
Tilknytningspunkt Punktet hvor to teleoperatørers nett er koblet sammen.
Transittering Når en teleoperatør "frakter" en samtale fra en annen operatørs telenett gjennom sitt eget nett.
Transportnett Nettverk for fysisk kommunikasjon og de nødvendige logiske funksjonene for ruting av trafikken.
True Color 16,7 millioner fargenyanser. 24-bit farge.
U-Matic Format for redigering og lagring av profesjonell video.
Underscan Skjermbildet bruker ikke hele skjermen.
UNIX Operativsystem. Det finnes flere forskjellige UNIX systemer hvor kommandoene kan være forskjellig fra system til system. DSR's www-server er en UNIX-maskin.
Upload Overføre en fil fra egen PC til en annen.
URL Uniform Resourse Locator. Synonymt med webbadresse. <http://www.Microsoft.com/home.htm> er et eksempel på en URL og inkluderer protokollen for filen, domenenavnet på computersystemet, hvor filen ligger og filnavnet. Kalles ofte webb-adresse på norsk.
UseNet Består av et stort antall servere som abonnerer på nyhetsgrupper og sender videre deres innhold til hverandre.
UTP-kabel En uskjermet nettverkskabel for sammenkobling av flere datamaskiner i et nettverk.
VGA-kort Skjermkort for å bringe signalet til skjermen.
VGA-skjerm Definerer en oppløsning på 640 x 480 med 16 farger.
VHS Video Home System. Amatørvideoformat utviklet av JVC.
Video 8 Amatørvideoformat utviklet av Sony.
Video decoder Konverterer analog video til digital.
Video encoder Konverterer digital video til analog.
Video-RAM Skjermhukommelse. Et skjermkort krever minst 1 MB Video-RAM for å kunne vise 256 farger. (Se også VRAM)
Virtual reality Virtuell virkelighet
VISCA Standardprotokoll for å kontrollere eksterne videokilder til en datamaskin.
Visual Basic - VB Et utbredt og populært hendelsesstyrt programspråk til å lage anvendbare applikasjoner med funksjoner og objekter såsom drag-and-drop-, tekstbokser, vinduer osv. En variant som kalles VB script brukes mye innom webb produksjoner. På Microsoft hjemmeside finner du informasjon om programmet.
VITC Vertical Interval Time Code. Tidskodesystem for VHS.
V-LAN Video Local Area Network. Nettverk for å styre flere videoenheter samtidig.
VPN Virtual Private Network. Tjeneste hvor forbindelser gjennom operatørens nett fremstår som lokalt eller privat nettverk. Benyttes for eksempel til å knytte sammen avdelingskontorer.
VRAM Minnebrikker beregnet for høyhastighetsbehandling av grafikk. Kombineres som regel med grafikkakselerator.
VRML Virtual Reality Markup Language. En utvikling av HTML, men med tredimensjonale funksjoner i webbsidene.
WAIS Wide Area Information Server. Serveren bruker WAIS for å indeksere store tekstfiler, slik at man kan søke gjennom dem. WAIS brukes ofte til å finne og hente dokumenter i allerede indekserte databaser. Det er dette man kalker fritekstsøkning.
WAV Filformat for lydfiler.
Webbleser Webblesere, på engelsk "browser", er et program i PC'en som leser websider. Eksempel på vanlige webblesere er Internet Explorer og Netscape Navigator.
Webbplass Site, sait eller hjemmeside. Et system av sider på Internet. F.eks. utgjør www.Microsoft.com og alle dennes undersider webbplassen Microsoft.
WORM Write Once Read Many. Metode for optiske lagringsenheter som tillater å skrive til enheten, men ikke å slette.
WWW WorldWideWeb. WWW er den vanligste standarden på Internet, en sammensetning av computere, der alle bruker hypertekst mellom filer, tekster, lyd og bilder. Kalles også Webben, World Wide Wait, Word Wild Web og verdensveven, kjært barn har mange navn.
Y/C Videosignal med separat farge og bildeinformasjon. Y = lysstyrke (Luminans) og C = fargedata (Chrominans).
YUV Videosignal der Y bærer lysstyrkeinformasjon og U og V fargedata.
X.400
CCITT-standardprotokollen for verdensomspennende utveksling av elektronisk post.
Xwindows For UNIX-computere. Samme som Windows er for en PC.

A